Tính năng

Bảo mật

Bảo mật được bảo tồn, bảo mật được đảm bảo. PrivateAlps đứng như một pháo đài tin cậy trong một thế giới liên kết. Bí mật của bạn được bảo vệ bởi chúng tôi, chúng tôi không chỉ là một dịch vụ đám mây, chúng tôi là pháo đài kỹ thuật số của bạn.

Ngoại tuyến

Chính sách nội dung linh hoạt của chúng tôi và cam kết không giới hạn về tự do ngôn luận đã được thử nghiệm và chứng minh nhiều lần. Nếu được phép trong các điều khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ nó và sẽ tiếp tục duy trì nó mà không màng đến bất kỳ áp lực nào để gỡ bỏ.

Bảo mật

Chúng tôi ưu tiên bảo mật và thực hiện biện pháp để đảm bảo sự bảo vệ dữ liệu của khách hàng của chúng tôi. Bảng điều khiển thanh toán tùy chỉnh của chúng tôi, được phát triển bởi chính bản thân chúng tôi, sử dụng mã hóa end-to-end và sử dụng nhiều thuật toán để đảm bảo dữ liệu an toàn, chúng tôi không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào trong việc xử lý thông tin của khách hàng của chúng tôi. Tất cả dữ liệu được mã hóa, làm cho chúng tôi nổi bật so với các nhà cung cấp Đám mây khác.

Nhanh và đáng tin cậy

Phần cứng nhanh gặp mạng gigabit: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt và nhanh nhất bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất có sẵn. Từ Ổ cứng SSD đến kênh mạng quang 10gbps.

Hỗ trợ cao cấp

Một bàn tay giúp đỡ sẵn sàng 24/7/365
Đội ngũ hỗ trợ PrivateAlps có sẵn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Tất cả các kỹ sư máy chủ của chúng tôi đều rất giỏi và được đào tạo để giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hỗ trợ được cung cấp cả bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thụy Điển và tiếng Pháp để thuận tiện cho bạn.

Khả dụng cao

Cung cấp Dịch vụ Lưu trữ Chất lượng Cao không kiểm duyệt sử dụng phần cứng dự phòng và có thể tháo rời cho thời gian hoạt động tối đa, mỗi giây đều quan trọng.

Dịch vụ của chúng tôi

🐧 Linux VPS

Location : Switzerland

Offshore, No KYC, Anonymous, no logs


- Fully DMCA Ignored
- 100Mbp/s available
- 1 IPv4 dedicated IP included
- Full Disk Encryption available
- Custom ISO Installs
- Free Basic DDoS Protection Service
- Anytime OS Reinstallation
- Dedicated CPU and RAM resources
- Management service available

🔬 Windows RDP

Available locations: Switzerland 🇨🇭
+ Fully Dmca Ignored
+ 1 IPv4 dedicated IP included in every plan
+ Full Disk Encryption available (KVM only)
+ Custom ISO Installs (KVM only)
+ Free Basic DDoS Protection Service
+ Anytime OS Reinstallation
+ Dedicated CPU and RAM resources
+ Management service available

💎 Linux VPS NVMe

Ultra-fast VPS with NVME disk for optimal performance,
provides exceptional performance for your website or application.
The NVME disk ensures ultra-fast read and write speeds for an improved user experience,

Whether you manage a high-traffic website, require high-performance applications,
offer streaming services, operate in the Cloud, develop gaming applications, or run an e-commerce site,
a VPS NVME can provide the speed and reliability you need to deliver a fast and responsive user experience

Available offshore location : Switzerland
+ Fully Dmca Ignored
+ 1 IPv4 dedicated IP included in every plan
+ Full Disk Encryption available (KVM only)
+ Free Basic DDoS Protection Service
+ Anytime OS Reinstallation
+ Dedicated CPU and RAM resources

🌍 Web Hosting

Available location: Switzerland
+ Domain not included
+ Cpanel panel
+ PHP Selector. PHP versions can be switched.
+ Free Let's Encrypt SSL Certificates (HTTPS)
+ Anonymized access logs by default
+ Free Basic Anti-DDoS Protection Service
+ App Installer for popular software available

🧅 Tor Hidden Hosting

Easily host your site on the Tor network, manage everything with the aaPanel interface and unique .onion domain.
Manage Everything on you own control panel.
Fully Anonymous Access over Tor.

🔐 VPN (OpenVPN)

Available locations: Switzerland
- Internal DNSCrypt and TOR support
- Stunnel and Obfsproxy support (to bypass restrictive firewalls)
- NAT Firewall

- Shared SFP+ 10G Port with 1.5Gbps cap
- No tunnel compression of any kind, safe to VORACLE attacks.

🔅 Mid End Servers

Available location Switzerland🇨🇭
- Fully Dmca Ignored
- Dedicated Bare Metal Hardware
- Included 5x IPv4
- Included Free /64 IPV6 Subnet
- IPMI Console Access
- Hardware Limit of 1 NVME Drive per Server
- Network Speeds are Guaranteed and are NOT “shared” bandwidth

⚙️ Linux Storage VPS

Location : Switzerland

- Fully DCMA Ignored
- Powered by a strong Ceph cluster (NAS)
- Data Replication / Redundancy across OSDs
- RADOS Block Device (RBD technology)
- Data Balancing, High Availability & Scalability

Used for :
- Media and Content Hosting
- Archiving
- Content Delivery

⚡️ High End Servers

Available location Switzerland🇨🇭
- Fully Dmca Ignored
- Dedicated Bare Metal Hardware
- Included 5x IPv4
- Included Free /64 IPV6 Subnet
- IPMI Console Access
- Hardware Limit of 1 NVME Drive per Server
- Network Speeds are Guaranteed and are NOT “shared” bandwidth

💥 Raised End Servers

Available location Switzerland🇨🇭
- Fully Dmca Ignored
- Dedicated Bare Metal Hardware
- Included 5x IPv4
- Included Free /64 IPV6 Subnet
- IPMI Console Access
- Network Speeds are Guaranteed and are NOT “shared” bandwidth
-Delivery Delay are from 1 to 5 business days depending on the current stock

🚀 40 GBP/S Servers

Available location Switzerland🇨🇭
- Fully Dmca Ignored
- Dedicated Bare Metal Hardware
- Included 5x IPv4
- Included Free /64 IPV6 Subnet
- IPMI Console Access
- Network Speeds are Guaranteed and are NOT “shared” bandwidth

🚀 100 GBP/S Servers

Available location Switzerland🇨🇭
- Fully Dmca Ignored
- Dedicated Bare Metal Hardware
- Included 5x IPv4
- Included Free /64 IPV6 Subnet
- IPMI Console Access
- Network Speeds are Guaranteed and are NOT “shared” bandwidth

💡 High-End Swiss Dedicated GPU Servers

- Optimized for AI, Machine Learning, and More :
Our Dedicated GPU Server is designed to propel the most demanding applications in areas such as Artificial Intelligence (AI) and machine learning. Thanks to its exceptional parallel processing capability, it efficiently handles large datasets and complex algorithms, essential in neural network training. This server is compatible with all modern machine learning frameworks that benefit from GPU acceleration, thereby ensuring optimal performance and efficiency.

- Ideal for Big Data Analysis and Scientific Computing :
The Dedicated GPU Server excels in the rapid analysis of massive data volumes. It is perfectly suited for big data analysis platforms such as Apache Spark, Hadoop, and SQL databases supporting GPU-accelerated queries. Moreover, it is ideal for scientific computing tasks like scientific simulations, weather modeling, and molecular dynamics research, taking advantage of its high-performance computing capabilities.

- A Key Asset for Graphic Rendering and VR/AR Simulations :
This server provides high-quality graphic performance, essential for graphic rendering applications, visualizations, as well as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) experiences. The parallel processing power of the GPUs ensures smooth performance with minimal latency issues, crucial for an immersive and responsive user experience.

- The Streaming Revolution with GPU Technology :
Our Dedicated GPU Server also stands as a cutting-edge solution for encoding and live video streaming needs. Designed to manage high-definition video streams with remarkable efficiency, it is ideal for streaming platforms, live broadcasters, and video surveillance applications. GPU technology accelerates video encoding, enabling smoother live streaming and improved image quality, even under limited bandwidth conditions. This is vital for live streaming applications such as sports events, concerts, or online conferences, where video clarity and fluidity are paramount.


Key Advantages of the Dedicated GPU Server :
- Parallel Computing Power: Thousands of small cores optimized for the simultaneous execution of multiple tasks, effectively processing large volumes of data.
- High Floating-Point Performance: Ideal arithmetic capabilities for scientific simulations and numerical computations.
- High Data Transfer Speeds: Modern memory interfaces for fast data transfers between the processor and memory.
- Extended Ecosystem: Supported by software libraries like CUDA and frameworks such as TensorFlow and PyTorch.
- Diverse Applications: Suitable for a wide range of applications from AI and machine learning to VR/AR, as well as graphic rendering and scientific computations.
- Video Encoding Acceleration with CUDA and NVEnc: Utilizes CUDA libraries and NVIDIA's NVEnc hardware encoder for fast and efficient video encoding. This significantly reduces processing delays, making live streaming more responsive.
- Optimized Image Quality with FFmpeg: Integration with FFmpeg, a multimedia processing tool, to provide superior image quality and better video compression. This ensures excellent visual quality, even with high compression rates.
- Effective Bandwidth Management with H.264/H.265: Supports advanced codecs like H.264 and H.265 for optimized bandwidth usage, crucial for HD and 4K streaming.
- Scalability for Large Audiences with HLS and DASH: Uses adaptive streaming protocols like HLS (HTTP Live Streaming) and MPEG-DASH to effectively manage large audiences, ensuring stable and uninterrupted streaming.
- Latency Reduction with WebRTC and RTMP: Incorporates technologies such as WebRTC and RTMP to minimize latency in live video streams, enabling near-instant interaction, critical for interactive streaming applications and online gaming.
- Compatibility with Major Streaming Platforms: Fully compatible with popular streaming platforms like OBS Studio, Twitch, YouTube Live, providing maximum flexibility for broadcasters.


Why Choose Our Dedicated GPU Server? :

- Performance: With its cutting-edge GPUs, our server offers unparalleled processing power.
- Flexibility and Scalability: Perfect for the evolving needs of businesses, offering resource allocation on demand.
Reliability and Security: Highly reliable infrastructure with robust security measures to protect your sensitive data.

🐉 Kali Linux VPS

Experience Unmatched Cybersecurity with Our Kali Linux VPS Workstations
Offshore, No KYC, Anonymous, no logs

- Instant Deploy ( 1 Click Deploy )

Unlock the full potential of ethical hacking and cybersecurity with our cutting-edge Kali Linux VPS Workstations. Tailored for security professionals and ethical hackers, our virtual private servers are configured with Kali Linux, the premier platform for advanced penetration testing and security auditing.

☝️ Why Choose Our Kali Linux VPS ?

💠 Pre-Configured for Excellence: Jump straight into security assessments with a pre-configured Kali Linux environment, saving time on setup and configuration.
💠 Powerful Resources: With dedicated resources, tackle the most demanding security tasks without any performance bottlenecks.
💠 Global Accessibility: Access your Kali Linux VPS from anywhere, ensuring that your cybersecurity projects progress no matter where you are.
💠 Seamless Scalability: As your security needs grow, so does your VPS. Scale up with ease, ensuring that you always have the resources you need.

Diverse Use Cases :

⭐️ Security Professionals: Conduct comprehensive penetration tests and security audits with industry-standard tools.
⭐️ Educators and Students: Use a safe environment for cybersecurity training and education.
⭐️ IT Consultants: Offer client security services, including vulnerability assessments and network fortifications.
⭐️ Software Developers: Test application security in a controlled, secure environment.
⭐️ Forensic Analysts: Perform digital forensics investigations with specialized tools available on Kali Linux.
⭐️ Research Institutions: Engage in cybersecurity research with a platform capable of handling complex datasets and simulations.
⭐️ Corporate IT Teams: Utilize for regular security checks and internal audits to ensure corporate network integrity.

Our Kali Linux VPS Workstations are optimized to provide a reliable and robust platform for all your security-related tasks. With top-tier hardware, comprehensive support, and flexible service plans, you're equipped to face any cybersecurity challenge.

Elevate your cybersecurity game with our industry-leading Kali Linux VPS Workstations – Your first line of defense in digital security, your offshore gateway to secure and anonymous ethical hacking

🦜 Parrot Security VPS

🦜Elevate Your Security Operations with Our Parrot Security OS VPS Workstations
Offshore, No KYC, Anonymous, no logs

- Instant Deploy ( 1 Click Deploy )

✏️ Step into the future of cybersecurity with our state-of-the-art Parrot Security OS VPS, the ultimate workstation for security experts and ethical hackers. Our service offers a comprehensive suite of tools for complete security and penetration testing, wrapped in a user-friendly virtual environment.

☝️ Why Our Parrot Security OS VPS?

💠 Fully-Loaded Security Suite: Dive into a pre-installed suite of security tools, saving time and resources on setup and configuration.
💠 Customizable Workstations: Tailor your VPS to meet specific project requirements with flexible configurations and dedicated resources.
💠 Global Access, Zero Compromise: Connect to your secure workstation from anywhere in the world without sacrificing performance or security.
💠 Scalable Solutions: Easily scale up as your security needs evolve, with plans designed for all levels of use, from individual researchers to large corporations.


☝️ Targeted Use Cases:

⭐️ Cybersecurity Firms: Perform in-depth security analyses and client security services efficiently.
⭐️ Academic Researchers: Use a secure environment for teaching, training, or conducting cutting-edge security research.
⭐️ Forensic Experts: Investigate digital crimes with advanced forensic tools and maintain evidence integrity.
⭐️ Penetration Testers: Run security assessments, exploit tests, and simulate cyber-attacks to strengthen defenses.
⭐️ Security Enthusiasts: Explore the vast capabilities of Parrot Security OS in a risk-free, virtual space.
⭐️ Software Developers: Securely develop and test applications against vulnerabilities.
⭐️ IT Departments: Conduct internal audits, compliance checks, and routine security maintenance.

🦜Our Parrot Security OS VPS Workstations come with robust support, ensuring you can focus on what you do best: protecting digital assets and fortifying cyber defenses, offering a private and offshore sanctuary for your cybersecurity needs

💪 Harness the power of a dedicated Parrot Security OS VPS – your ally in navigating the complex landscape of modern cybersecurity.